Lideka's helpdesk logo
Lideka's helpdesk logo

Alle collecties

Algemene voorwaarden

21 artikelen

Vind hier alle algemene informatie omtrent Lideka

Artikelen

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden downloaden. Geschillen commissie. Klachten regeling. Retour pagina. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overle

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Lideka. Handelend onder de naam/namen: Lideka. Vestigingsadres: Edison straat 98, 3281 NC , Numansdorp, kantoor 5. Telefoonnummer: +31850601297. Bereikbaarheid: Van Maandag t/m Zondag vanaf 00:00 tot 00:00. E-mailadres: [email protected]

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor

Artikel 4: Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij producten

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangs

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief event

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenk

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.Als plaats van levering geldt het adres

Artikel 14 - Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:.

Artikel 15 - Betaling

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nako

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen wo

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel